Uslovi korištenja

 1. O nama
  Puno poslovno ime privrednog društva je:
  Association “Green Ways – Organisation for support to Sustainable Development”
  Sjedište: Mrkonjić Grad ulica: Gornja Pecka br. 158
  Odgovorno lice: Borislav Marić
  PIB: 4404615660009
  Šifra djelatnosti Djelatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja d.n. 94.99
  Tekući račun: 562-099-81602911-70
  Kontakt telefon: 065 619 508
  Kontakt email adresa: office@greenways.ba
 2. Politika privatnosti
  -Definicije politike privatnosti
  Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice http//www.dinardica.com, kao i njihovo skladištenje u bazama podataka Association Greenways. Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.
  Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmjeniti u svako doba i da tako izmjenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.
  Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmjena, podrazumjeva da prihvatate sve uslove tako izmjenjene Politike privatnosti. Stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

  -Način prikupljanja i upotrebe podataka
  Tokom Vaše posjete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vašeg “turističkog paketa”. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbjedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahtjeva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo, kako bismo unaprijedili rad Web sajta, osigurali provjeru administrativnih zadataka, uspostavili kontakt sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.
  Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe, a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su dio ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrjebiti Vaše lične podatke. U sledećim stavkama ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja Web sajta.

  -Skladištenje i čuvanje podataka
  Association Green Ways kao prodavac proizvoda i usluga na Web sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste “online” kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i povjerljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

  -Kolačići (cookies)
  Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posjetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

 3. Opšti uslovi pružanja usluga
  -Opšti uslovi pružanja usluga
  Prodaja robe putem naše online prodavnice dinardica.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Association Green Ways, ulica: Gornja Pecka 158, matični broj 11194419
  Roba (usluge) koja se prodaje putem Web sajta posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u ponudi.
  Prodajna cijena robe je naznačena uz svaki turistički paket, a mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici dinardica.com;

  Na osnovu člana 26. Zakona o turizmu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 45/2017) predsjednik Asocijacije Greenways donosi:

  1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora, putnik (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unaprijed pripremljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima, mogućnostima putnog osiguranja i osiguranja od otkaza aranžmana.

  Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i Greenways-a, kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su na poseban način definisane ugovorom o putovanju ili programom putovanja. Prije zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmjeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je prije zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promjenama podataka iz Programa u primjerenom roku obavješten prije zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmjenjenog prijedloga Organizatora, novi Program se smatra novim prijedlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavjesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novo učinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra važećim.

  2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu, putnik dostavlja pismenim putem, putem maila, faxa ili na internet stranici: www.dinardica.com i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru – potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, onda posrednik odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 40% od cijene aranžmana. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 20 dana prije početka putovanja. Ukoliko putnik u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 11, ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru. Zaključenjem ugovora, program (prethodno objavljen ili naknadno izmjenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mjenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu usljed više sile.

  Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dijela cijene aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 11, ovih Opštih uslova.

  3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA SU:
  * da u ugovor osim usluga predviđenih programom, unese posebne zahtjeve putnika sa kojima se na isključiv način saglasio; * da isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju ugovora (dalje: sniženje cijena) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju ugovora nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu, koje nije bilo ugovoreni neposredni pružilac usluga u realizaciji programa, djelovanjem više sile ili nepredviđenih i nepredvidivih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati,

  * da saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika,

  * da prije polaska na put dostavi putniku: ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora, a ako toga nema da mu dostavi: naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć putniku.

  * Organizator ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica, van programa.

  * Organizator upozorava putnika, da sve usmene i bilo koje druge vrste informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

  4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA SU:

  * da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahtjeve, koji nisu obuhvaćeni programom u osnovnoj cijeni.

  * da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, u slučaju nesreće ili bolesti, kao i fakultativnom putnom osiguranju,

  * da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cjelosti prihvata; * da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; * da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi)

  * da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova;

  * da blagovremeno odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni dio cijene aranžmana;

  * da opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga;

  * da se prije zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika;

  * da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka sa putovanja.

  4.a. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU: Putnik je dužan da uplati u roku od 1 radnog dana, uslugu koju je odabrao u web shopu na internet stranici www.dinardica.com osim u slučaju da je usluga odabrana za putovanje, koje će se izvršiti u roku manjem od 1 dana. U slučaju da putnik ne uplati rezervaciju odabrane usluge u navedenom roku, njegova rezervacija će biti automatski otkazana, po sili zakona. Smatra se da je putnik pročitao Opšte uslove putovanja, program i uslove aranžmana, time što je označio na internetnoj stranici agencije, prilikom rezervacije, da ih prihvata u cjelosti.

  5. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cijene su iskazane u domaćoj valuti, obračun uplata vrši se u konvertabilnim markama ili prema zvaničnom kursu na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako je drugačije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja), plaćaju se na licu mjesta ino partneru, organizatora putovanja. Cijena programa putovanja uključuje, kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, su determinisani od neposrednih pružaoca usluga, i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do korektne cijene putovanja uz doplatu za administrativne troškove. Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja, putnik mora posebno pisanim putem, ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora.

  Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr. Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme-čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme poletanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena poletanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Promjene ili odstupanje pojedinih usluga ugovorenih koje nisu prouzrokovane voljom organizatora su dozvoljene ukoliko se ne održavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko let ili prevoz, iz navedenih razloga, treba da bude premješten na drugi aerodrome ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2.klase prevoza.Kada treće lice stupa na mjesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika, ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanja ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.

  6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavjesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Naknadna sniženja cijena aranžmana ne mogu se odnositi na već zakljucijene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.

  Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 8 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, kada je cijena izražena u konvertibilnim markama ili do promjene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

  Naknadna promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi u slučaju:

  a) promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo),

  b) promjene takse za određene usluge, kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje i putničke takse na aerodromima i

  v) uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%.

  Organizator je obavezan da informiše putnika/ potrošača o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti, Ako Organizator zahtijeva povećanje cijene, potrošač ima pravo da odustane od Ugovora pod uslovom da to odmah saopšti Organizatoru. Ugovorena cijena ne smije se povećati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje. Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zakljucijene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

  7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge, nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru. Organizator ne odgovara za opise usluge u katalozima, publikacijama ili na web sajtovima posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica) osim ako putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržane u svojim programima, na svojoj internet stranici (www.dinardica.com), stim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru, na osporavanju ugovora.

  8. SMJEŠTAJ, ISHRANA, PREVOZ I PRTLJAG:

  8.a. SMJEŠTAJ

  Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti putnika zamjeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja, a na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni, srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi, i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza. Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna liježaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smještaja, ako drugačije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa. Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vrijedne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje. Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

  8.b.ISHRANA

  Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumjeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan, na njegov zahtjev, putniku uručuiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumjeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umjesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.

  8.c.PREVOZ

  Usluge transfera i prevoza putnika podrazumjeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gdje se usluga realizuje, i primjenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).

  Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posljedice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima, koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik, koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 11.

  U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič-vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbježnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti regulisan što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, Organizator ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (Organozator ne odgovara za njihov nestanak). Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta. Prevoz putnika železničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se, i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

  8.d. PRTLJAG

  Prevoz prtljaga do određene težine i količine, koju određuje prevoznik ili Organizator, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika ili Organizatora. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna bezbjednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo da se za više informacija Putnik informiše na aerodromu sa kog putuje. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljen prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom Putnik može ponijeti do 2 kom prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora (vodiču, vozaču). Djeca do 2.god. nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza Putnika (autobus prevozi putnike do najbližeg mogućeg mjesta parkiranja, dozvoljenog u mjestu, u odnosu na smještajne objekte). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkiranja do smještajnog objekta i nazad, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovronost.

  Putniku se ne preporučuje da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u suprtonom da iste preda uredno na čuvanje u smještajnom objektu (npr. sef u hotelu) ili da ih nosi sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag ličnim podacima i da lična dokumenta, vrijedne stvari, ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku putovanja, predstavniku Organizatora (vodiču) ili neposrednog izvršioca usluge.

  9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

  Organizator je dužan da upozna putnike-državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju. Obaveza je stranog državljanina da se sam informiše kod nadležnog konzulata, i da blagovremeno i uredno obezbjedi potrebne uslove i isprave za odredišnu (tranzitnu) zemlju. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno da obezbjedi nove i snosi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan da ugovori posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost, ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan da striktno poštuje carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 11, ovih uslova.

  10. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

  10.a. Prije početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavjesti o svakoj bitnoj promeni Programa putovanja koji je Putnik zaključio sa Organizatorom, najkasnije u roku od 5 dana prije početka putovanja, a Putnik ima rok od 24 časa od dana prijema obaveštenja o promjeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i posredno, kroz izvršenu uplatu novougovorene cijene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cijene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u cijeni između prvobitne i nove ponude, ukoliko je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplacene cijene.

  Organizator ima pravo raskinuti ugovor u slučaju:

  nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavjestio najkasnije 5 dana prije početka turističkog putovanja, i nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.

  U oba slučaja na strani Organizatora postoji obaveza, da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. U koliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanja realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanja na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanja na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanja na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima I dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U slučaju prihvatanja novog Ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

  10.b. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način da obavjesti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa putovanja.

  Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine (nastupanje vanrednih okolnosti, a koje se mogu podvesti pod višu silu: teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.) obe ugovorene strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih sredstava Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbjeđenim prevoznim sredstvom.

  Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, kada Putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usljed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

  11. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

  11.a.Prije početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno, po skali, koja je izražena u koracima rezervacije kod svakog objekta pojedinačno. Smatra se da je putnik saglasan sa uslovima otkaza samim tim što je potvrdio rezervaciju, ondosno uplatio minimalnu akontaciju.

  Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, prevoznog sredstva, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cijene i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru da naknadi samo stvarne, odnosno učinjene troškove i manipulativne troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene od strane nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan da dostavi organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove zbog iznenadne bolesti), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu.

  Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih, učinjenih troškova i maipulativnih troškova. Iznenadna bolest podrazumjeva od strane ovlašćenog ljekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtjeva lječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos, plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza. Vremenski uslovi na destinaciji (npr. nedovoljna količina snijega u skijalištima) nisu razlog da putnik poništi ugovor o putovanju-prijavi i primjenjivaće se tačka 11, ovih opštih uslova. Organizator, ne preuzima odgovornost za smanjeni obim rada žičara u odabranom skijalištu, usljed nedovoljne količine snijega ili drugih nepredviđenih okolnosti (kao što su vremenske katastrofe, tehničke barijere i sl.)

  11.b. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neki od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac Putnik nema pravo na povraćaj novac odgovorajućeg djela cijene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koje su utvrđene ugovorom, Organizator je dužan da provede određene mjere kako bi se moglo nastaviti putovanja ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

  12. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

  U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje isključivo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kojoj se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospjevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbjeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbjedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lječenja.

  13. POMOĆ, PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA

  Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mjestu vidno istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja reklamacije i da obezbjedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

  Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dvije godine, od dana podnošenja reklamacije putnika.

  – Putnik je obavezan da bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili direktno organizatoru, i da sarađuje u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora, i da prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

  Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije, Putnik može kontaktirati Organizatora 24 sata dnevno preko tel. broja za hitne slučajeve + 387 65 619 508 radnim danima od 9,00h do 17,00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila office@greenways.ba. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Organizator je dužan da bez odlaganja informiše putnika o rješavanju problema i otkloni odstuapanje od ugovora na koje putnik ukaže. U slučaju da odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, putnik ima pravo da zahtjeva srazmjerno umanjenje cijene na način da se nakon putovanja obrati Organizatoru pismenim putem u vidu žalbe. Ako odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja turističkog putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, putnik može da zahtjeva od Organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o putovanja. Putnik ne može da zahteva umanjenje cijene ukoliko nesavesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga tokom trajanja turističkog putovanja.

  – Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavjesno i na propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti i potpiše dokumentaciju ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između ugovorenih i pruženih usluga.

  – Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, Putnik je obavezan da u roku od 8 dana, nakon ugovorenog dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanaj nedostataka isključivo Organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisanu potvrdu o prigovoru na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svjedoke i druge dokaze) i da zahtjeva povraćaj razlike u cijeni između ugovorenih i neizvršenih odnsono djelimično izvršenih usluga.

  Svaki putnik-potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije. Pritužbe i druge postupke, Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu sjedišta firme Organizatora u Mrkonjić Grad ulica: Gornja Pecka br. 158 ili na mail office@greenways.ba

  – Organizator je dužan da uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.

  – Organizator je dužan da dostavi putniku pisani odgovor, odnosno da u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije.

  Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

  Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovrjemene, neosnovane ili neuredne.

  – Sniženje cijene po reklamaciji Putnika, može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog djela usluge, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumjeva se da je saglasan sa prijedlogom Organizatora za mirno rešjenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismjenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

  Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanjetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima, koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koje su te usluge izvršile.

  Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obavještavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.

  15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

  15.a. Program putovanja po zahjtevu putnika:Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dve i više usluga, koji se nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organozator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtjevu Putnika. Na Program po zahtjevu, analogno se primjenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinovano i ugovoreno više usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura…) naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od ugovora, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza ugovora predstavlja osnov za obračun naknade, koje pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtjevanog putovanja, ako programom nije drugačije određeno i to:

  • ukoliko se se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz) naplaćuju se samo administrativni troškovi

  • 60 % ako se putovanje otkaže od 44 do 40 dana prije početka putovanja;

  • 70 % ako se otkaže 39 do 35 dana prije početka putovanja;

  • 80 % ako se otkaže 34 do 25 dana prije početka putovanja,

  • 90 % ako se otkaže 24 do 20 dana prije početka putovanja,

  • 100 % ako se otkaže 19 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

  15.b. Pojedinačne usluge i “rezervacije na upit”: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovore samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik u prodaji tuđe usluge (dalje: Posrednik u prodaji usluge). Za individualne usluge i rezervacije na upit Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50eur u konvertibilnim markama po zvaničnom kursu na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cijelosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car, korišećenje sefa i dr.)

  Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

  Kod pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se slijedeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:

  • za smještaj (apartmanski i hotelski):

  40% ako se putovanje otkaže do 91 dan prije početka putovanja,

  60 % ako se putovanja otkaže od 90 do 30 dana prije početka putovanja,

  100% ako se putovanje otkaže 30 do 0 dana prije početka putovanja ili na dan putovanja.

  • Ostale individualne usluge. Rezervisane pojedine usluge, kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte, markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i drugo, prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja, treba vratiti već primljene karte za linijske letove, željezničke karte ili tikete za trajekte jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cijene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor, može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.

  Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u cijelosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sljedeća pravila: Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahtjeva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi. Po pravilu je potrebno da se na licu mjesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija. U sljedećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usljed nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje; gubitak ili oštećenje ključeva; troškovi za privatne stvari, koje su oštecijene u saobraćajnoj nezgodi ili ukradene iz vozila; potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mjesta Putnik je dužan: odmah obavijestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavijestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti djelmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbjeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sljedeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije: policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju; dokaz o uplati depozita (račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice); origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrijednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sjedišta za djecu, lanci za snijeg i dr. na zahtjev Putnika mogu biti obezbjeđeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrđuje da su njegovi lični podaci unijeti u ugovor o najmu vozila vjerodostojni i da je saglasan da se mogu prenijeti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta. e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte/markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, željezničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cijene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

  16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

  17. OBAVEZNOST PRIMJENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl. U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud u Banja Luci.

  Ovi opšti uslovi važe od 31.12.2022.godine.

 4. Politika isporuke
  -Trenutak prihvatanja porudžbine
  Nakon poručivanja, bićete obavješteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a koji ste naveli tokom procesa poručivanja. Porudžbina je prihvaćena od strane Association Greenways tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste.

  -Rok isporuke
  Period isporuke porudžbine zavisi od više faktora pa će za svaku porudžbinu posebno biti određen broj dana.

  -Kašnjenje isporuke
  U slučaju kašnjenja isporuke, kupac ima pravo da odustane od kupovine, i u tom slučaju će sav novac biti vraćen.

 5. Politika plaćanja
  -Načini plaćanja
  Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa NLB Banka a.d. Banja Luka i obavlja se na bezbjedan i sertifikovan način preko Ixopay Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
  Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.
  Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su ispunjeni ostali uslovi vezani za aktivaciju paketa. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisan na Vašem računu se oslobadja i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.
  Provjerite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

  -Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama
  Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primjenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
  3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – Ixopay Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste Ixopay Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbjednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
  PCI Standardima se štite osjetljivi podaci o korisniku kartice tokom cjelog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

  -Registracija metoda plaćanja
  Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pohranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na Ixopay PCI-DSS sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbjedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osjetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promjene detalja ranije tokenizovane kartice.

  -Povraćaj sredstava
  U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, dijelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtijev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 6. Politika reklamacije
  -Postupak reklamacije
  Paketi koji se prodaju putem naše internet prodavnice mogu se reklamirati u toku ili nakon realizacije paketa.
  Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@dinardica.com, ili telefon 065 619 508 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete sa našeg web sajta (link) i da nam ga pošaljete na email info@dinardica.com.

  -Pravo na povraćaj novca ili zamijenu paketa.
  U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamijenu za drugi paket.

  -Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca
  Kupac može odustati od paketa najviše 14 dana prije početka i novac će biti vraćen.
  Za odustajanje kraće od 14 dana, prodavac zadržava 50% uplaćenih sredstava.

  -Troškovi vraćanja novca
  Troškove snosi Association GreenWays

 7. Uputstvo za kupovinu
  -Uputstvo za kupovinu na websajtu – postupak kupovine
  Sve artikle koje smo prikazali na našoj internet prodavnici https://www.dinardica.com možete poručiti, na vrlo brz i jednostavan način. Sve što je potrebno da uradite je da pronađete artikal koji želite, i ostavite svoje podatke, a mi ćemo se potruditi da vam uslugu isporučimo što ranije. Ukoliko se radi o turističkom paketu koji podrazumijeva veći broj osoba, dostupnost proizvoda zavisi od minimalng broja potrebnih osoba za realizaciju paketa. Za svaki takav proizvod je definisan broj u samoj ponudi.

  Nakon što pristupite našem sajtu, pređite na pretragu artikala. Kako biste ubrzali i olakšali svoju pretragu možete koristiti filtere. Pomoću filtracije možete odrediti za koji pol, uzrast, koji tip, veličinu, boju ili model artikla želite.
  Kada se odlučite za neki artikal kliknite na odgovarajuću veličinu artikla, a zatim ga stavite u korpu. Kada to uradite u gornjem dijelu ekrana će se pojaviti novi prozor koji vam nudi mogućnost da vidite stvari koje se nalaze u korpi, kao i mogućnost direktnog odlaska na kasu.
  Ukoliko ste završili proces izbora proizvoda, kliknite na opciju “KASA” kako biste otvorili novo polje u koje treba da unesete podatke o sebi i vašoj adresi. Nakon unosa adrese kliknite na opciju “DALJE” kako biste prešli na sledeći korak.
  Naredna stvar koju treba da uradite jeste da provjerite narudžbu, odnosno da utvrdite da li ste poručili sve stvari koje ste željeli ili ste možda izostavili neki artikal, pogriješili u broju ili veličini.
  Na ekranu će vam se pojaviti podaci svih artikala koje ste prethodno “stavili u korpu”. Ukoliko su svi podaci ispravni, idete na potvrdu narudžbe.
  Zatim birate način plaćanja. Za sada su ponuđeni načini plaćanja: A) “pouzećem” – plaćanje po preuzimanju gotovinom ili čekovima, i B) plaćanje karticom.

  Ukoliko izaberete plaćanje karticom pojaviće vam se polja u koja morate da unesete sledeće podatke: broj kartice, ime vlasnika kartice, datum isteka kartice i cvv broj kartice (odnosno verifikacioni broj kartice) – to je broj koji obično stoji na poleđini kartice. Eventualno može vam se tražiti da unesete tip (brand) kartice.

  U sledećem koraku, pojaviće vam se potvrda kupovnie koju možete odštampati ili jednostavno zabilježiti podatke o transakciji – informacije o statusu transakcije (da li je transakcija uspijela ili ne), ID broj porudžbine – ID broj svake narudžbe je jedinstven , iznos koji ste platili i valutu u kojoj je transakcija obavljena, zadnje 4 cifre kartice sa kojom ste izvršili plaćanje i tip ili brand kartice, autorizacioni kod banke – broj jedinstven za svaku uspešnu kartičnu transakciju, i datum i vrijeme kada je transakcija izvršena.

  Ovim korakom se završava process online kupovine. Nakon toga, bićete obavješteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a. Porudžbina je prihvaćena od strane trgovca tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste. Roba koju ste poručili će vam stići u roku koji je naveden na potvrdi.

  Ukoliko u toku procesa naručivanja budete imali bilo kakav problem, uvek vam stoji na raspolaganju naš call centar na broju 065 619 508 koji radi radnim danima od 8:00 do 18:00 časova ili kontakt na email info@dinardica.com.